Kitty

Kitty adoptée en Août 2022

Finette

Finette adoptée en octobre 2022  

Curly

Curly adopté en septembre 2022    

Caramel

Caramel adopté en septembre 2022

Délia

Délia adoptée en Août 2022  

Nouki

Nouki adopté en Août 2022

Athéna

Athena, adoptée en Août 2022

Siam

Siam adopté en Août 2022

Honey

Honey adopté en juillet 2022

Sammy

Sammy adopté en juillet 2022