Wolfy

Wolfy adopté en mai 2022    

Miki

Miki adopté en mai 2022

Diego

Diego adopté en mai 2022    

Dasty

Dasty adopté en mai 2022

Perle

Perle adoptée en mai 2022

Illys

Illys adoptée en  mai 2022    

Quiana

Quiana adoptée en mai 2022    

Ralf

Ralf adopté en mai 2022  

Lewis

Lewis adopté en avril 2022    

Naya

Naya adoptée en avril 2022